14. Usedlosti v Chotýčanech r. 1490

17.01.2013 20:32

 

Usedlosti v Chotýčanech r. 1490

Roku 1490, zástavní pán na Hluboké Vilém z Perštejna dal sdělati nový urbář, zvaný Pernštejnský.

Dle něho naše ves patřila k rychtářství bavorovickému a čítala 10 usedlostí osazených a 5 usedlostí pustých, zvaných pustoty (posledními válkami spustlé).

Byli to:

Čís. 1. Jakub-snad nynější Šťastný měl 3/4 lánu. Platil o sv. Jánu 24 groše, o sv. Havle 24groše, berně vánoční platil 12 grošů, robotní o sv. Janě 7 1/2 groše, a za 1 jitro, jež měl   pachtované, platil 1 groš.

Čís. 2. Jakub-později r. 1505 Matůš má 1/2 lánu a platí o sv. Jánu a sv. Havle po 16 groších, berně vánoční 8 grošů, robotních o sv. Janě 5 grošů.

            Tento Jakub spolu s Kozlíkem ještě 1 půllán-každý 1 čtvrť. Z tohoto platí každý 8 grošů o sv. Janu a sv. Havle, 4 groše berně vánoční a 2 1/2 groše             robotní. Kozlík měl někdy seděnie-dvůr, hospodářská stavení, ale v této době už ho zde nebylo.

Čís. 3. Záviš měl rovněž půllán a vedle toho držel ještě čtvrť.

Čís. 4. Hansl měl svůj půllán a spolu s Jakšem (Martin) držel ještě 1/2 lánu Šálkovského.

Čís. 5. Kozlík měl 3/4 lánu. Později se s Jakubem rozdělil ještě o 1/2 lán. Měl potom celý lán.

Čís. 6. Martin má 1/4 lánu

Čís. 7. Jakeš má 1/2 lánu

Čís. 8. Pajšl /snad nynější Šebesta/ měl celý lán. K tomu později obdržel ještě 2 jitra a platil z nich 2 groše.

Čís. 9. Vávra nebo grunt Voldnarovský (snad Říha) měl 1 celý lán a pak ještě 6 jiter.

Čís. 10. Pajšl-Šteffl-zahradník-chalupa bez polí-jen zahrada. Úrok neplatí-jen platí pojistebné = 1 džber ovsa, 1 sýr, 1 slepici.

 

Pustoty (spustlé válkami méně husitskými jako spíše bojem Jednoty Zelenohorské proti králi Jiřímu  jenž v té době držel Hlubokou, jehož statky Jednota ničila.)

Čís. 11 Perdovský měl 1/2 lán

----- 12 Hronkovský měl 1/2 lán

----- 13 Kovářovský měl 1/2 lán

----- 14 Fenclovský měl 3/4 lánu

------ 15 Ruoženský měl později na 1/2 lánu. Jest to bývalý statek Mochů, nejposléze Dubských, nyní dům Jana Zabilky se zbatky rolí za humny. Tvrdí, že jej k         úřadu hájemství užívali. Býval to lán pro hajného, jenž  hájil lesy okolní a za to nic pánu neplatil.

Těchto pustin (pustoty) se jinak nepoužívá, než-li, že se louky z nich prodávají a ,,ktož na roli sejí, z toho pánu třetí mandel jde“.

Jest tu též krčma. Platí se z ní o masopustě rychtáři 5 grošů. I též asi pojistebný plat.

Každý, kdo seděl (bydlel) ve vsi, platil pojistebný plat t.j. 1 čber ovsa, 2 sýry a 3 slepice. Jen Pajšl Šteffl platí ze zahrady 1 groš, 1 sýr, 1 slepici.

Úrok o sv. Jiří a o sv. Havle splatný byl vlastně nájem.

Zámazné (smazné) byl plat, který zaplatil každý sedlák jako odměnu úředníku, který vybíral daně, že ho po zaplacení vymazal se seznamu dlužníků.

V té době spravoval rychtářství Purkarecké, kam Chotýčany patřily - rychtář Munický, který praví, že mu z krčmy v Chotýčanech platí 5 grošů.

 Ale Vilém z Pernštejna při sestavování urbáře mu právo toto odňal, jelikož to listinami prokázati nemohl a ponechal vybírání sobě.

 

Lovčí Jan Poněšický vybíral z vesnic oves

Chotýčany odváděly 1 strych ovsa. Ježto neměl to právo v listině, pán mu i toto právo odňal.

Dále pravil lovčí Jan Poněšický, že z každé dojné krávy z Chotýčan dostává po 2 vajcí pastevních, ale i toto mu Vilém z Perštejna odebral.

 

Chotýčany patřily r. 1611-1620 panu Janu z Malovic, když se synové Bohuslava z Malovic o otcovský statek rozdělili. Na pravém břehu Vltavy dostal Jan z Lišovan (Malovic) panství pode jménem ,,Lišovské“ a sídlel v Rudolfově, nynější vojenský zámeček.

 

Roku 1490 čítala ves Chotýčany vedle 10 osedlých, ještě 5 pustých lánů-dvorů, jež ovšem, nemajíce hospodáře, pánu nic neplatily, leda, že jak urbář poznamenává, prodávaly se od nich louky, nebo sel-li kdo na polích k nim příslušných, odváděl pánu každý třetí mandel.

 

 

 

Zpět